"Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces much fruit. " (John 12)
Photo copyright : John R Portelli

Thursday, 17 June 2021

JESUS IS IN FULL CONTROL

 Readings for Sunday, June 20, 2021 - Year/Sena B


                            Twelfth Sunday in Ordinary Time 

Lectionary: 95

It-Tnax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena B
Reading 1          JOB 38:1, 8-11

The Lord addressed Job out of the storm and said: Who shut within doors the sea, when it burst forth from the womb;  when I made the clouds its garment and thick darkness its swaddling bnds? When I set limits for it and fastened the bar of its door, and said: Thus far shall you come but no farther, and here shall your proud waves be stilled!

QARI 1          mill-Ktieb ta’ Ġob 38:1,8-11
Il-Mulej wieġeb lil Ġob minn ġot-tempesta u qallu: “Min kien dak li għalaq il-baħar b’bibien, meta dan b’qawwa ħareġ mill-ġuf, meta bis-sħab libbistu, u bid-dlam fisqejtu, meta t-truf tiegħu qegħedtlu bħal xatbiet, u bibien li bihom għalaqtu u għedtlu: ‘Sa hawn biss tasal u mhux aktar, ma taqbiżx minn hawn il-qawwa ta’ mwieġek’?”. Il-Kelma tal-Mulej.


Responsorial Psalm          PSALM 107:23-24, 25-26, 28-29, 30-31
They who sailed the sea in ships,
trading on the deep waters,
These saw the works of the LORD
and his wonders in the abyss.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.

His command raised up a storm wind
which tossed its waves on high.
They mounted up to heaven; they sank to the depths;
their hearts melted away in their plight.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.

They cried to the LORD in their distress;
from their straits he rescued them,
He hushed the storm to a gentle breeze,
and the billows of the sea were stilled.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.

They rejoiced that they were calmed,
and he brought them to their desired haven.
Let them give thanks to the LORD for his kindness
and his wondrous deeds to the children of men.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.

SALM RESPONSORJALI          Salm 106(107):23-24,25-26,28-29,30-31
R/. (1b): Roddu ħajr lill-Mulej, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.
Dawk li jbaħħru fuq l-iġfna,
li jinnegozjaw fuq l-ibħra bla tarf,
raw l-opri tal-Mulej
u l-għeġubijiet tiegħu f’qiegħ il-baħar. R/.

Hu ordna u qajjem riefnu,
li qanqal imwieġ il-baħar.
Għolew sas-smewwiet u niżlu sa qiegħ il-baħar;
qalbhom bdiet tferfer bil-biża’. R/.

Għajtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom,
u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom.
U bidel ir-riefnu f’żiffa,
u sikket mewġ il-baħar. R/.

Huma ferħu għax ibbnazza;
u hu wassalhom sal-port li xtaqu.
Ħa jroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu,
għall-għeġubijiet tiegħu mal-bnedmin. R/.


Reading 2          2 CORINTHIANS 5:14-17
Brothers and sisters: The love of Christ impels us, once we have come to the conviction that one died for all; therefore, all have died. He indeed died for all, so that those who live might no longer live for themselves but for him who for their sake died and was raised. Consequently, from now on we regard no one according to the flesh; even if we once knew Christ according to the flesh, yet now we know him so no longer. So whoever is in Christ is a new creation: the old things have passed away; behold, new things have come.

QARI 2          mit-2 ittra ta’ San Pawl lill-Korintin 5:14-17
Ħuti, l-imħabba ta’ Kristu ġġegħelna naħsbu dan: li wieħed miet għal kulħadd, mela kulħadd miet. U miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom, imma għal dak li miet u rxoxta għalihom. Għalhekk aħna ma nagħrfu lil ħadd skont il-ġisem. Jekk għarafna lil Kristu skont il-ġisem, issa ma nagħrfuhx aktar hekk. Meta wieħed jingħaqad ma’ Kristu, isir ħolqien ġdid; il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Il-Kelma tal-Mulej.


Gospel          MARK 4:35-41
On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples: “Let us cross to the other side.” Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was. And other boats were with him. A violent squall came up and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up. Jesus was in the stern, asleep on a cushion. They woke him and said to him, “Teacher, do you not care that we are perishing?” He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, “Quiet!  Be still!” The wind ceased and there was great calm. Then he asked them, “Why are you terrified? Do you not yet have faith?” They were filled with great awe and said to one another, “Who then is this whom even wind and sea obey?”

EVANĠELJU          Qari skont San Mark 4:35-41
Darba, filgħaxija, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ejjew naqsmu għax-xatt l-ieħor”. Ħallew in-nies, u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa; u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir, u l-mewġ beda tiela’ għal ġod-dgħajsa, hekk li kienet ġa bdiet timtela bl-ilma. Hu kien fil-poppa, rieqed fuq imħadda. Qajmuh u qalulu: “Mgħallem, dan qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu?”. Imbagħad qam, ordna lir-riħ u qal lill-baħar: “Iskot! Biżżejjed!”. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U qalilhom: “Dal-biża’ kollu għaliex? Mela ma għandkomx fidi?”. U qabadhom biża’ kbir, u bdew jgħidu lil xulxin: “Dan min hu, mela, biex saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu?”. Il-Kelma tal-Mulej.


///////////////////////////////////////////////

Eight-minute  Gospel reflection by Fr Antony Kadavil   

CALMING OUR LIFE'S STORMS  


Introduction:

The role of God in calming the storms of life both in the history of the Church and in the lives of Christians is the central theme of the readings for this Storm Sunday.

Scripture lessons summarized:

In the First Reading, God addresses Job for the first time, questioning his right to challenge God’s authority and leading Job deeper and deeper into the mystery of creation. We hear how the Lord speaks to Job whose life was devastated by storms of the total loss of his possessions, the deaths of his dear ones, and a whole-body disease that left him in misery. “Out of the storm,” God reminds Job that He is in control.

Sunday’s Responsorial Psalm (Ps 107) picks up the storm theme and tells us how the Lord saves the sailors caught up in the high waves of a tempest “They who sailed the sea in ships … saw the works of the Lord and His wonders in the abyss.” by first “raising up a storm wind,” then “hushing the storm to a gentle breeze.”

Paul, who “rode the storm” of rejection by his former friends, also experienced storms of violent hostility from the Jews who refused to believe that Jesus was the promised Messiah. So, he explains in the Second Reading that Jesus died for us to make us a “new creation.” In order to receive this gift of love, we have to respond, living for Jesus in all situations of our lives because Jesus has gone before us through the uncharted sea of life.

In today’s Gospel, Mark assures the first-century believers that nothing can harm the Church as long as the risen Lord is with them. He describes how, by a single commanding word, Jesus stilled a storm on the Sea of Galilee, returned the sea to its natural order and saved the apostles from drowning. The incident reminds us that Jesus, resting in our life’s boat is always ready to help us in the storms of life, when we ask.

Life message:

We need to remember that Jesus is always with us in the boat of our life. We all experience different types of violent storms in our lives: physical storms, emotional storms, and spiritual storms. We face storms of sorrow, doubt, anxiety, worry, temptation, and passion. Only Jesus can still these storms. Jesus can give us real peace in the storm of sorrow. 

When we are totally depressed with sorrow Jesus assures us of the glory of the life to come. Jesus consoles us at the loss of our dear ones with the assurance of eternal life for them in the Heavenly home of God the Father where we, too, will live one day. When the storms of doubt seek to uproot the very foundations of our Faith, Jesus is there to still that storm, revealing to us His Divinity and the authority behind the words of the Holy Scripture. 

If we will ask, and respond with loving trust and obedience, Jesus will give us peace in our tempests of doubt, tension, and uncertainty, peace in our storms of anxiety and worry about ourselves, peace about the unknown future, peace about those we love and calm in the storms of passion when our hearts grow hot and our tempers blaze.

//////////////////////////////////////     http://frtonyshomilies.com


Thursday, 10 June 2021

Readings for Sunday, June 13, 2021 - Year/Sena B


Eleventh Sunday in Ordinary Time
Lectionary: 92

Il-Ħdax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena


    Reading 1         EZEKIEL 17:22-24

Thus says the Lord GOD: I, too, will take from the crest of the cedar, from its topmost branches tear off a tender shoot, and plant it on a high and lofty mountain; on the mountain heights of Israel I will plant it. It shall put forth branches and bear fruit, and become a majestic cedar. Birds of every kind shall dwell beneath it, very winged thing in the shade of its boughs. And all the trees of the field shall knowthat I, the LORD, bring low the high tree, lift high the lowly tree, wither up the green tree, and make the withered tree bloom. As I, the LORD, have spoken, so will I do.

    QARI 1           mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel 17:22-24
Dan jgħid Sidi l-Mulej: “Jien naqta’ mill-quċċata taċ-ċedru l-għoli, minn tarf il-friegħi l-għolja, rimja żgħira, u nxettilha fuq il-muntanja għolja u kbira; fuq il-muntanja l-għolja ta’ Iżrael inxettilha. U hi toħroġ il-friegħi, u tagħmel il-frott, u ssir siġra sabiħa taċ-ċedru. U taħtha jistkenn kull tajr tal-ġwienaħ, jistkennu għad-dell tal-friegħi tagħha. U jagħrfu s-siġar kollha tar-raba’ li jien il-Mulej, li siġra għolja nċekkinha, u siġra żgħira nkabbarha; innixxef is-siġra l-ħadra, u n-niexfa bil-weraq inħaddarha. Jien, il-Mulej, tkellimt, u li għedt nagħmlu”. Il-Kelma tal-Mulej.


    Responsorial Psalm         PSALM 92:2-3, 13-14, 15-16
It is good to give thanks to the LORD,
    to sing praise to your name, Most High,
To proclaim your kindness at dawn
    and your faithfulness throughout the night.
R. Lord, it is good to give thanks to you.

The just one shall flourish like the palm tree,
    like a cedar of Lebanon shall he grow.
They that are planted in the house of the LORD
    shall flourish in the courts of our God.
R. Lord, it is good to give thanks to you.

They shall bear fruit even in old age;
    vigorous and sturdy shall they be,
Declaring how just is the LORD,
    my rock, in whom there is no wrong.
R. Lord, it is good to give thanks to you.

 SALM RESPONSORJALI         Salm 91(92):2-3,13-14,15-16

R/. (2a): Tajjeb li nfaħħru l-Mulej.
Tajjeb li nfaħħru l-Mulej,
li ngħannu lil ismek, inti l-Għoli,
inxandru filgħodu t-tjieba tiegħek,
u billejl il-fedeltà tiegħek. R/.

Il-bniedem ġust bħall-palma jħaddar,
bħal ċedru tal-Libanu jikber.
Imħawlin f’dar il-Mulej,
iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta’ Alla tagħna. R/.

Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu,
kollhom ħajja u ħdura,
biex ixandru li ġust hu l-Mulej, blata tiegħi,
u ebda qerq ma jinsab fih. R/.


  Reading 2          2 CORINTHIANS 5: 6-10
Brothers and sisters: We are always courageous, although we know that while we are at home in the body we are away from the Lord, for we walk by faith, not by sight. Yet we are courageous, and we would rather leave the body and go home to the Lord. Therefore, we aspire to please him, whether we are at home or away. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each may receive recompense, according to what he did in the body, whether good or evil.

  QARI 2         mit-Tieni Ittra lill-Korintin 5:6-10
Ħuti, aħna dejjem qalbna qawwija u nafu li sakemm indumu mlibbsa b’dan il-ġisem, nibqgħu ’l bogħod mill-Mulej – għax aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Aħna qalbna qawwija u persważi li aħjar noħorġu minn dan il-ġisem u mmorru noqogħdu għand il-Mulej. Għalhekk fuq kollox aħna nfittxu li nogħġbu lilu, sew jekk nibqgħu hawn, sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem. Jeħtieġ li lkoll kemm aħna nidhru quddiem it-tribunal ta’ Kristu, ħalli kulħadd jieħu skont it-tajjeb jew il-ħażin li jkun għamel meta kien għadu ħaj fil-ġisem. Il-Kelma tal-Mulej.


  Gospel          MARK 4:26-34
Jesus said to the crowds: “This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day and through it all the seed would sprout and grow, he knows not how. Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come.” He said, “To what shall we compare the kingdom of God, or what parable can we use for it? It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth. But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade.” With many such parables he spoke the word to them as they were able to understand it. Without parables he did not speak to them, but to his own disciples he explained everything in private.

  EVANĠELJU         Qari skont San Mark 4:26-34
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-kotra tan-nies: “Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trodd minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad is-sbula, imbagħad il-qamħ mimli fis-sbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi jmidd idu għall-minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad”. U qal: “Ma’ xiex sejrin inqabbluha s-Saltna ta’ Alla, jew b’liema parabbola nfissruha? Qisha żerriegħa tal-mustarda; din meta tinżara’ fil-ħamrija, hi l-iċken fost iż-żrieragħ kollha fuq l-art; imma wara li tinżara’ tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha, u toħroġ friegħi wesgħin, hekk li l-għasafar tal-ajru jkunu jistgħu jistkennu għad-dell tagħha”. B’ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma, kif kienu jistgħu jifhmuha huma, u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom; imma lid-dixxipli tiegħu, meta kien ikun waħdu magħhom, kien ifissrilhom kollox. Il-Kelma tal-Mulej.


///////////////////////////////////////////////

Eight-minute  Gospel reflection by Fr Antony Kadavil   The birth and growth of the Kingdom of God, in our human life

Introduction:


Sunday’s readings focus our attention on the birth and growth of the reign or rule of God (Kingdom of God), in our human lives and on the gigantic growth of the Church from very humble beginnings. Both growths are slow and mysterious, guided by the power of the Holy Spirit. (A pertinent anecdote may be added here)

Scripture lessons summarized:

The first reading, taken from Ezekiel 17:22-24, is a Messianic prophecy. Ezekiel tells us how the Lord God of Israel will allow a descendant of King David to become the Messiah and Savior of the world. In contrast with the parable of the tiny mustard seed in today’s Gospel, Ezekiel sees the Messiah originating in a royal family (lofty Cedar, David). 

In today’s Responsorial Psalm (Ps 92), the Psalmist sings of Jesus, “The Just One shall flourish like the palm tree, like a Cedar of Lebanon shall He grow.” In the second reading, St. Paul teaches the Corinthian Christians that they are to advance the growth of God’s Kingdom and His rule in their lives by doing His will so that they may be amply rewarded in the final judgment. 

Finally, in today’s Gospel, Jesus compares the growth of the Kingdom of God to the germination of a wheat seed and that of a tiny mustard seed. Both have exceedingly small beginnings. The wheat seeds, by gradual but steady growth, help the farmer to get a bumper crop. In the same way, the life principle in a tiny mustard seed enables it to grow into a large bush. The reign of God in human hearts and the growth of the Church in the world also have small beginnings. But the Source of all life, God the Holy Spirit, gives to both a steady, persistent, and gigantic growth, provided we, the members of the Church, cooperate with God’s grace.


Life messages:


1) We need to cooperate in the growth of God’s Kingdom: The Kingdom of God is the growth of God’s rule in human hearts that occurs when man does the will of God and surrenders his life to God. The seed of Faith lies dormant within each of us. When we permit the Holy Spirit to nurture it with TLC (tender loving care), it grows miraculously to gigantic proportions. The growth is slow and microscopic in the beginning. But the seed grows by using the power of the Holy Spirit, given to us through the Word of God, the Mass, the Sacraments and prayer. As we learn God’s will from His words and try to put these words into practice, we participate in the growth of God’s Kingdom on earth, a growth which will be completed in our Heavenly life. But since we need the special anointing of the Holy Spirit to be doers of the Word of God, let us offer our lives before God every day, asking for this special anointing.

2) We need to avoid getting discouraged: Since the acceptance God’s rule by human beings is a terribly slow process, there is the danger of discouragement and hopelessness among preachers, evangelizers, and believers. The conviction that growth of the Kingdom of God is the work of the Holy Spirit and needs our humble cooperation should make us optimistic in continuing our work of witnessing. We should continue sowing tiny seeds in the form of words of love, acts of encouragement, deeds of charity, mercy and forgiveness.

//////////////////////////////////////     http://frtonyshomilies.comThursday, 3 June 2021

THIS IS MY BODY GIVEN FOR YOU !!

 Readings for Sunday, May 30, 2021 - Year/Sena B

             The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ  Lectionary: 168

                             It-Tifkira tal-Ġisem u tad-Demm ta’ KristuReading  1          EXODUS 24:3-8
When Moses came to the people and related all the words and ordinances of the LORD, they all answered with one voice, "We will do everything that the LORD has told us." Moses then wrote down all the words of the LORD and, rising early the next day, he erected at the foot of the mountain an altar and twelve pillars for the twelve tribes of Israel. Then, having sent certain young men of the Israelites to offer holocausts and sacrifice young bulls as peace offerings to the LORD, Moses took half of the blood and put it in large bowls; the other half he splashed on the altar. Taking the book of the covenant, he read it aloud to the people, who answered, "All that the LORD has said, we will heed and do." Then he took the blood and sprinkled it on the people, saying, "This is the blood of the covenant that the LORD has made with you in accordance with all these words of his."

QARI I          mill-Ktieb tal-Eżodu 24:3-8
F’dak iż-żmien, Mosè niżel jgħid lill-poplu kulma qallu l-Mulej u kulma ordnalu. Il-poplu wieġeb b’leħen wieħed u qal: “Kulma qalilna l-Mulej nagħmluh”. Mosè kiteb il-kliem kollu tal-Mulej, u filgħodu qam, bena altar taħt il-muntanja, u waqqaf tnax-il plier għat-tnax-il tribù ta’ Iżrael. Imbagħad bagħat xi żgħażagħ minn ulied Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġiela bħala sagrifiċċji tas-sliem lill-Mulej. Mosè ħa nofs id-demm u qiegħdu fi bwieqi, u xerred in-nofs l-ieħor fuq l-altar. Imbagħad ħa l-ktieb tal-patt, u qara minnu hekk li seta’ jisimgħu l-poplu. U huma qalu: “Kulma qalilna l-Mulej nagħmluh, u nisimgħu minnu”. Mosè mbagħad ħa d-demm u, hu u jroxxu fuq il-poplu, qal: “Hawn hu d-demm tal-patt li l-Mulej għamel magħkom skont dan il-kliem kollu”.  Il-Kelma tal-Mulej.


Responsorial Psalm         PSALM 116:12-13, 15-16, 17-18
How shall I make a return to the LORD
    for all the good he has done for me?
The cup of salvation I will take up,
    and I will call upon the name of the LORD.
R. I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.

Precious in the eyes of the LORD
    is the death of his faithful ones.
I am your servant, the son of your handmaid;
    you have loosed my bonds.
R. I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.

To you will I offer sacrifice of thanksgiving,
    and I will call upon the name of the LORD.
My vows to the LORD I will pay
    in the presence of all his people.
R. I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.

SALM RESPONSORJALI          Salm 115(116):12-13,15,16bċ,17-18
R/. (13): Ngħolli l-kalċi tas-salvazzjoni, u isem il-Mulej insejjaħ.

Xi rrodd lill-Mulej
għall-ġid k ollu li għamel miegħi?
Ngħolli l-kalċi tas-salvazzjoni,
u isem il-Mulej insejjaħ. R/.

Għażiża f’għajnejn il-Mulej
hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu.
Jien qaddej tiegħek, bin il-qaddejja tiegħek.
Int ħallejtli l-irbit tiegħi. R/.

Lilek noffri sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr,
u isem il-Mulej insejjaħ.
Intemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi,
quddiem il-poplu tiegħu kollu. R/.


Reading 2          HEBREWS  9:11-15
Brothers and sisters: When Christ came as high priest of the good things that have come to be, passing through the greater and more perfect tabernacle not made by hands, that is, not belonging to this creation, he entered once for all into the sanctuary, not with the blood of goats and calves but with his own blood, thus obtaining eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of a heifer's ashes can sanctify those who are defiled so that their flesh is cleansed, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from dead works to worship the living God.  For this reason he is mediator of a new covenant: since a death has taken place for deliverance from transgressions under the first covenant, those who are called may receive the promised eternal inheritance.

QARI II           mill-Ittra lil-Lhud 9:11-15
Ħuti, Kristu ġie bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġie. Hu daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma b’idejn il-bnedmin, jiġifieri mhijiex ħolqien ta’ din l-art; hu daħal darba għal dejjem fis-Santwarju, mhux bis-saħħa tad-demm tal-mogħoż u tal-għoġiela, imma bis-saħħa ta’ demmu stess, u hekk kiseb fidwa għal dejjem. Jekk id-demm tal-mogħoż u tal-gniedes u l-irmied tal-għoġla mraxxax fuq dawk li huma mniġġsa jista’ jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-demm ta’ Kristu, li bl-Ispirtu ta’ dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lil Alla, jista’ jnaddaf il-kuxjenza tagħkom mill-għemil mejjet biex taqdu lil Alla ħaj! U għalhekk hu medjatur ta’ patt ġdid, testment ġdid, biex, wara li seħħet il-mewt għall-fidwa tal-ħtijiet li saru fi żmien il-patt ta’ qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wirt ta’ dejjem li hu wegħedhom. Il-Kelma tal-Mulej.


Sequence   -  Lauda Sion
Lo! the angel’s food is given
To the pilgrim who has striven;
    see the children’s bread from heaven,
    which on dogs may not be spent.

Truth the ancient types fulfilling,
Isaac bound, a victim willing,
    Paschal lamb, its lifeblood spilling,
    manna to the fathers sent.

Very bread, good shepherd, tend us,
Jesu, of your love befriend us,
    You refresh us, you defend us,
    Your eternal goodness send us
In the land of life to see.

You who all things can and know,
Who on earth such food bestow,
    Grant us with your saints, though lowest,
    Where the heav’nly feast you show,
Fellow heirs and guests to be. Amen.

SEKWENZA
Dan ħobż l-anġli, magħmul ikel
għall-bnedmin fit-triq tal-ħajja,
ikel bnin għall-ulied kollha,
li m’għandux fix-xejn jintrema.

Bi xbihat kien ilu mħabbar,
f’dik l-offerta ta’ Iżakk,
fil-ħaruf li nqatel fl-Għid,
u fil-manna tad-deżert.

Int ragħaj tajjeb, ħobż tassew,
Ġesù tagħna, ħenn għalina;
int itmagħna u ħarisna:
inti lilna l-ġid urina
fl-art imbierka tal-ħajjin.

Int li taf u tista’ kollox,
li titmagħna hawn f’dil-ħajja,
hemm agħmilna lkoll imsieħba,
f’għaqda waħda lkoll werrieta
mal-qtajjiet tal-qaddisin.
Amen. Hallelujah.


Gospel           MARK 14:12-16, 22-26
On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus’ disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" He sent two of his disciples and said to them, "Go into the city and a man will meet you, carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 'The Teacher says, "Where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples?"' Then he will show you a large upper room furnished and ready. Make the preparations for us there." The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told them; and they prepared the Passover. While they were eating, he took bread, said the blessing, broke it, gave it to them, and said, "Take it; this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives.

EVANĠELJU           Qari skond San Mark 14:12-16,22-26
Fl-ewwel jum tal-Ażżmi, meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-Għid, id-dixxipli tiegħu qalu lil Ġesù: “Fejn tridna mmorru nħejju biex tiekol l-ikla tal-Għid?”. Imbagħad hu bagħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Morru l-belt, u tiltaqgħu ma’ raġel iġorr ġarra ilma. Morru warajh, u għidu lil sid id-dar ta’ fejn tarawh dieħel: ‘Qallek l-Imgħallem: Fejn hi l-kamra tiegħi li fiha nista’ niekol l-ikla tal-Għid mad-dixxipli tiegħi?’. U hu jurikom kamra kbira fuq, imgħammra u lesta. Ħejjulna hemmhekk”. U d-dixxipli marru u daħlu fil-belt, u sabu kollox kif kien qalilhom hu; u ħejjew l-ikla tal-Għid.  Huma u jieklu, ħa l-ħobż f’idejh, qal il-barka, qasmu, newwilhulhom u qal: “Ħudu, dan hu ġismi”. Imbagħad ħa kalċi f’idejh, radd il-ħajr, u newwilhulhom, u lkoll xorbu minnu. U qalilhom: “Dan huwa demmi, id-demm tal-patt, li jixxerred għal ħafna. Tassew ngħidilkom, li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dielja sa dakinhar li nixrob inbid ġdid fis-Saltna ta’ Alla”. Imbagħad kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-Għolja taż-Żebbuġ. Il-Kelma tal-Mulej. 


////////////////////

Eight-minute  Gospel reflection by Fr Antony Kadavil  

The Most Holy Body and Blood of Christ

Importance:

1) The last two precious gifts given to us by Jesus are the Holy Eucharist as our spiritual food on Holy Thursday and Jesus’ mother Mary as our spiritual mother on Good Friday 


2) Corpus Christi is the celebration of the abiding presence of a loving God as Emmanuel – God with us – in order to give collective thanks to our Lord for his living with us in the Eucharist. 

3) The feast also gives us an occasion to learn more about the importance and value of the “Real Presence” so that we may appreciate the Sacrament better and receive maximum benefit from the Eucharist

We believe in the “Real Presence” of Jesus in the Holy Eucharist because

1) Jesus promised it after miraculously feeding the 5000.

2) Jesus instituted the Holy Eucharist during his Last Supper.

3) Jesus commanded his disciples to repeat it in his memory.

4) “Nothing is impossible for God.”

We explain the real presence of Jesus in the Holy Eucharist by: “transubstantiation” which means that the substance of the consecrated bread and wine is changed to the substance of the risen Jesus’ glorified Body and Blood by the action of the Holy Spirit, and its accidents (like color, shape, taste etc.), remain the same.

Scripture lessons:

This year’s readings for the Feast emphasize the theme of Covenant blood because the ancient peoples sealed Covenants with the blood of ritually sacrificed animals, and Jesus sealed his New Covenant with his own Blood shed on Calvary. Today’s first reading describes how Moses, by sprinkling the blood of a sacrificed animal on the altar and on the people, accepted the Covenant Yahweh proposed and made with His People.   

In the second reading, St. Paul affirms that Jesus sealed the New Covenant with his own Blood, thereby putting an end to animal sacrifices.  

Today’s Gospel  then details how Jesus converted this ancient ritual into a Sacrament and sacrifice.  Instead of the lamb’s blood, Jesus offered his own Divine/human Body and Blood, and instead of sprinkling us with blood, Jesus put it into our hands as food and drink: “Take … eat … this IS my Body which will be given up for you” (He did not say “This represents my body”), and “Take … drink …This is … my Blood, the Blood of the new and eternal Covenant, which will be poured out for you and for many….” (nor did He say, “This represents my blood…”).

A Sacrament and a sacrifice: Jesus instituted the Holy Eucharist both as a sacramental banquet and a sacrificial offering. As a Sacrament, 

a) the Eucharist is a visible sign that gives us God’s grace and God’s life and, b) as a Meal, The Eucharist nourishes our souls. As a sacrifice a) the Eucharistic celebration is a re-presentation or re-enactment of Jesus’ sacrifice on Calvary, completed in His Resurrection. 

b) We offer Jesus’ sacrifice to God the Father for the remission of our sins, using signs and symbols.

Life messages:

1) Let us appreciate the “Real Presence” of Jesus in the Holy Eucharist, by receiving him with true repentance for our sins, due preparation and reverence.

2) Let us be Christ-bearers and conveyers: By receiving Holy Communion, we become Christ-bearers as Mary was, with the duty of conveying Christ to others at home and in the workplace, through love, mercy, forgiveness and humble and sacrificial service.

3) Let us offer our lives on the altar along with Jesus’ sacrifice, asking pardon for our sins, expressing gratitude for the blessings we have received and presenting our needs and petitions on the altar.

//////////////////////////////////////     http://frtonyshomilies.com

Friday, 28 May 2021

THREE INTO ONE DOES GO!!

Readings for Sunday, May 30, 2021 - Year/Sena B

The Solemnity of the Most Holy Trinity
Lectionary: 165

It-Trinità Qaddisa
Solennità


Reading I         DEUTERONOMY 4:32-34, 39-40

Moses said to the people: "Ask now of the days of old, before your time, ever since God created man upon the earth; ask from one end of the sky to the other: Did anything so great ever happen before? Was it ever heard of? Did a people ever hear the voice of God speaking from the midst of fire, as you did, and live? Or did any god venture to go and take a nation for himself from the midst of another nation, by testings, by signs and wonders, by war, with strong hand and outstretched arm, and by great terrors, all of which the LORD, your God, did for you in Egypt before your very eyes? This is why you must now know, and fix in your heart, that the LORD is God in the heavens above and on earth below, and that there is no other. You must keep his statutes and commandments that I enjoin on you today, that you and your children after you may prosper, and that you may have long life on the land which the LORD, your God, is giving you forever."

QARI I          mill-Ktieb tad-Dewteronomju 4:32-34,39-40
Mosè kellem lill-poplu u qal: “Staqsi liż-żminijiet tal-imgħoddi, iż-żminijiet ta’ qabel, sa minn mindu Alla ħalaq il-bniedem fuq l-art, fittex minn tarf għall-ieħor tas-sema, u ara kienx hemm ġrajja hekk kbira bħal din, jew qattx instemgħet oħra bħalha. Qatt kien hemm poplu li sama’ leħen Alla jitkellem minn ġon-nar – bħalma smajt int – u baqa’ ħaj? Jew qatt xi alla fittex li jagħżel għalih poplu minn fost poplu ieħor b’tiġrib, b’sinjali, b’għeġubijiet, b’taqbid, b’id qawwija u bi driegħ merfugħ, b’għemejjel kbar tal-biża’, bħalma għamel għalik quddiem għajnejk fl-Eġittu l-Mulej, Alla tiegħek? Mela, kun af illum, u żommha f’moħħok, li l-Mulej hu tassew Alla, kemm fl-għoli tas-sema kemm hawn isfel fuq l-art, u li ma hawnx ieħor għajru. Ħares, għalhekk, l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu li se nagħtik illum biex ikollok riżq, int u wliedek warajk, ħalli tgħix żmien twil fuq l-art li l-Mulej, Alla tiegħek, se jagħtik għal dejjem”. Il-Kelma tal-Mulej.

Responsorial Psalm         PSALM 33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22
Upright is the word of the LORD,
    and all his works are trustworthy.
He loves justice and right;
    of the kindness of the Lord the earth is full.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.

By the word of the LORD the heavens were made;
    by the breath of his mouth all their host.
For he spoke, and it was made;
    he commanded, and it stood forth.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,
    upon those who hope for his kindness,
To deliver them from death
    and preserve them in spite of famine.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.

Our soul waits for the LORD,
    who is our help and our shield.
May your kindness, O LORD, be upon us
    who have put our hope in you.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.

SALM RESPONSORJALI         Salm 32(33):4-5,6,9,18-19,20,22
R/. (12b): Hieni l-poplu li l-Mulej għażel b’wirtu.


Sewwa hi l-kelma tal-Mulej,
kollox bil-fedeltà huwa għamel.
Hu jħobb id-dritt u s-sewwa;
bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. R/.

Bil-kelma tal-Mulej saru s-smewwiet,
u b’nifs fommu t-tiżjin kollu tagħhom.
Għax hu tkellem, u kollox sar;
hu ordna, u kollox seħħ. R/.

Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu minnu,
fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu,
biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom,
u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. R/.

Ruħna tixxennaq għall-Mulej,
hu l-għajnuna u t-tarka tagħna.
Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna,
kif fik hi t-tama tagħna. R/.


Reading II         ROMANS 8:14-17

Brothers and sisters:  For those who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you received a Spirit of adoption, through whom we cry, “Abba, Father!”  The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if only we suffer with him so that we may also be glorified with him.

QARI II          mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani 8:14-17
Ħuti, dawk kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta’ Alla huma wlied Alla. Għax intom ma rċevejtux l-ispirtu li jwassalkom għall-jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża’, imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi; u li bih aħna nistgħu ngħajtu: “Abbà! Missier!”. Dan l-Ispirtu jixhed flimkien mal-ispirtu tagħna li aħna wlied Alla. Jekk aħna wlied, aħna wkoll werrieta, werrieta ta’ Alla, werrieta ma’ Kristu: ladarba aħna nbatu miegħu, biex miegħu nkunu gglorifikati. Il-Kelma tal-Mulej.


Gospel          MATTHEW 28:16-20
The eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they all saw him, they worshiped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age."

EVANĠELJU         skont San Mattew 28:16-20
F’dak iż-żmien, il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. Kif rawh, inxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien”. Il-Kelma tal-Mulej.


////////////////////

Eight-minute  Gospel reflection by Fr Antony Kadavil  

The Mystery of the Holy Trinity

Introduction:

The mystery of the most Holy Trinity is a basic doctrine of Faith in Christianity, understandable not with our heads but with our hearts. It teaches us that there are three distinct Persons in one God, sharing the same Divine Nature, co-equal and co-eternal.  Our mind cannot grasp this doctrine which teaches that 1+1+1 = 1 and not 3. But we believe in this Mystery because Jesus, Who is God, taught it clearly, the Evangelists recorded it, the Fathers of the Church tried to explain it, and the Councils of Nicaea and Constantinople defined it as a dogma of Christian Faith. (Add a pertinent anecdote).

Importance in Christian life:

1) All prayers in the Church begin in the Name of the Holy Trinity and end glorifying the Trinity.

2) All Sacraments are administered (we are baptized, confirmed, anointed, our sins are forgiven, our marriage is blessed, and our Bishops, priests and deacons are ordained) in the name of the Holy Trinity. 

3) When Church bells ring thrice daily, they remind us to give glory to the Holy Trinity for the Incarnation of Jesus and His Redemption of all of us. 4) We bless ourselves, and the priest blesses us, in the Name of the Holy Trinity.

Biblical basis:

There are only vague and hidden references to the Trinity in the Old Testament. But the New Testament gives clear teachings on the Holy Trinity.

1)  At the Annunciation, God the Father sends His angel to Mary, God the Holy Spirit comes upon her, the Power of the Most High overshadows her, and God the Son becomes Incarnate in her womb.

2)  At the baptism of Jesus, when the Son receives baptism from John the Baptist, the Father’s Voice is heard, and the Holy Spirit appears as a Dove and descends upon Jesus.

3)  At the Ascension, Jesus gives the missionary command to his disciples to baptize those who believe, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.

4)  John’s account: In John’s Gospel, chapters 15–18, we have a detailed account of Jesus’ teaching of the role of each Person of the Holy Trinity: a) God the Father creates and provides for His creatures. b) God the Son redeems us and reconciles us with God. c) God the Holy Spirit sanctifies us, strengthens us, teaches us, and guides us to God.

Life messages:

1) Let us respect ourselves and others because everyone is the temple of the Holy Spirit where all Three Persons of the Holy Trinity abide.

2) Let us have the firm conviction that the Trinitarian God abides in us, that He is the Source of our hope, courage and strength, and that He is our final destination.

3) Let us practice the Trinitarian relationship of love and unity in the family relationships of father, mother, and children because by Baptism we become children of God and members of God’s Trinitarian family.

4) Let us practice the I–God–my neighboUr vertical and horizontal Trinitarian relationships in this life by loving God.

//////////////////////////////////////     http://frtonyshomilies.com

Thursday, 20 May 2021

COME SPIRIT OF GOD

 

Pentecost Sunday
Solemnity  -  Mass during the Day
Lectionary: 63

Għid il-Ħamsin
Solennità - Quddiesa tal-JumReading I        ACTS OF THE APOSTLES 2:1-11

When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim. Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused because each one heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, “Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in his native language? We are Parthians, Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, yet we hear them speaking in our own tongues of the mighty acts of God.”

QARI I         mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli 2:1-11
Meta wasal jum Għid il-Ħamsin, huma kienu lkoll flimkien f’post wieħed. F’daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta’ riħ qawwi, u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U dehrulhom ilsna qishom tan-nar, li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu u bdew jitkellmu b’ilsna oħra, skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F’Ġerusalemm kien hemm xi Lhud, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Malli nstama’ dan il-ħoss, inġabret kotra kbira, ilkoll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Mibluhin u mistagħġbin, bdew jgħidu: “Dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex ilkoll mill-Galilija? Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bi lsien art twelidu? Partin, Medin u Għelamin, nies mill-Mesopotamja, mil-Lhudija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lhud u kemm prosèliti, oħrajn minn Kreta u Għarab, aħna lkoll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-ilsna tagħna l-għeġubijiet ta’ Alla!”. Il-Kelma tal-Mulej.


Responsorial Psalm         PSALM 104:1, 24, 29-30, 31, 34
Bless the LORD, O my soul!
O LORD, my God, you are great indeed!
How manifold are your works, O LORD!
the earth is full of your creatures.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.

May the glory of the LORD endure forever;
may the LORD be glad in his works!
Pleasing to him be my theme;
I will be glad in the LORD.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.

If you take away their breath, they perish
and return to their dust.
When you send forth your spirit, they are created,
and you renew the face of the earth.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.

SALM RESPONSORJALI         Salm 103(104):1ab,24aċ,29bċ-30,31,34
R/.(30): Ibgħat l-Ispirtu tiegħek, Mulej, u ġedded il-wiċċ tal-art.


Bierek ruħ tiegħi, lill-Mulej!
Mulej, Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta!
Kemm huma kotrana l-għemejjel tiegħek, Mulej!
Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. R/.

Jekk teħdilhom nifishom, imutu,
u lejn it-trab jerġgħu jmorru.
Malli tibgħat in-nifs tiegħek, jinħolqu,
u inti ġġedded il-wiċċ tal-art. R/.

Jibqa’ sebħ il-Mulej għal dejjem!
Jifraħ il-Mulej bl-għemejjel tiegħu!
Ħa togħġbu l-għanja tiegħi,
għax jiena fil-Mulej l-hena tiegħi. R/.


Reading II         GALATIANS 5:16-25
Brothers and sisters, live by the Spirit and you will certainly not gratify the desire of the flesh. For the flesh has desires against the Spirit, and the Spirit against the flesh; these are opposed to each other, so that you may not do what you want. But if you are guided by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are obvious: immorality, impurity, lust, idolatry,  sorcery, hatreds, rivalry, jealousy, outbursts of fury, acts of selfishness, dissensions, factions, occasions of envy, drinking bouts, orgies, and the like. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. In contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Now those who belong to Christ Jesus have crucified their flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also follow the Spirit.

QARI II           mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin 5:16-25
Ħuti, jien ngħidilkom, imxu fl-Ispirtu u taqgħux għall-passjonijiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-Ispirtu, u l-Ispirtu hu kontra l-ġisem; dawn it-tnejn huma kontra xulxin, biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu, m’intomx taħt il-liġi. L-għemejjel tal-ġisem huma magħrufa: żína, faħx, nuqqas ta’ rażan, idolatrija, seħer, mibegħda, ġlied, għira, korla, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokor, tbahrid, u ħwejjeġ bħal dawn. Inwissikom, bħalma wissejtkom qabel, min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jiritx is-saltna ta’ Alla. Il-frott tal-Ispirtu huma: l-imħabba, l-hena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan.  Kontra dawn ma hemmx liġi. Dawk li huma ta’ Kristu Ġesù sallbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu, ħalli nimxu bl-Ispirtu. Il-Kelma tal-Mulej.


Sequence  -  Veni, Sancte Spiritus
Come, Holy Spirit, come!
And from your celestial home
Shed a ray of light divine!
Come, Father of the poor!
Come, source of all our store!
Come, within our bosoms shine.
You, of comforters the best;
You, the soul’s most welcome guest;
 Sweet refreshment here below;
In our labor, rest most sweet;
Grateful coolness in the heat;
Solace in the midst of woe.
O most blessed Light divine,
Shine within these hearts of yours,
And our inmost being fill!
Where you are not, we have naught,
Nothing good in deed or thought,
Nothing free from taint of ill.
Heal our wounds, our strength renew;
On our dryness pour your dew;
Wash the stains of guilt away:
Bend the stubborn heart and will;
Melt the frozen, warm the chill;
Guide the steps that go astray.
On the faithful, who adore
And confess you, evermore
In your sevenfold gift descend;
Give them virtue’s sure reward;
Give them your salvation, Lord;
Give them joys that never end. Amen.
Alleluia.


 

SEKWENZA
Spirtu s-Santu, ejja fina,
raġġ ta’ dawl qaddis agħtina,
xerrdu f’ruħna mis-smewwiet.
O Missier il-foqra tiegħek,
inti ġġib id-doni miegħek,
tagħni b’dawlek qalb l-ulied.
Inti l-aqwa faraġ tagħna,
fik kull hena xħin tkun magħna,
tħossok fewġa ħelwa r-ruħ.
Fl-għaja, lejn is-serħ twassalna;
jekk imħeġġa wisq, trażżanna;
mill-għajnejn tixxotta d-dmugħ.
O dawl hieni ta’ qdusija,
nitolbuk li bik mimlija
tkun il-qalb ta’ kull fidil.
Mingħajr dawlek li jmexxina
ebda ħajr ma jkun hemm fina,
ebda safa fil-għemil.
Naddaf kull fejn hemm it-tbajja’,
fejn hemm nixfa reġġa’ l-ħajja,
lill-miġruħ agħtih fejqan.
Rattab fina l-ebusija,
agħti lill-berdin bżulija,
għin fit-triq lil min beżgħan.
Agħti s-seba’ doni tiegħek
lil min jimxi fidil miegħek
u li fik jistrieħ kull ħin.
Agħti ’l kull virtù sabiħa
ħlas ta’ salvazzjoni sħiħa,
agħti l-ġenna lit-tajbin.
Ammen. Hallelujah.


Gospel        JOHN 15:26-27; 16:12-15
Jesus said to his disciples: “When the Advocate comes whom I will send you from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, he will testify to me. And you also testify, because you have been with me from the beginning. “I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine; for this reason I told you that he will take from what is mine and declare it to you.”

EVANĠELJU         Qari skond San Ġwann 15:26-27; 16:12-15
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Meta jiġi d-Difensur, li se nibagħtilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-verità, li ġej mill-Missier, huwa jixhed għalija. U intom ukoll tixhdu, għax intom kontu miegħi sa mill-bidu. Baqagħli ħafna ħwejjeġ x’ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha; għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma’, u jħabbrilkom il-ġejjieni. Hu jagħtini glorja, għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom”. Il-Kelma tal-Mulej.


////////////////////

Eight-minute  Gospel reflection by Fr Antony Kadavil   

WHAT HAPPENED ON THE 50TH?

Pentecost literally means 50th. It is a feast celebrated on the 50th day after the Passover feast by the Jews and a feast celebrated on the 50th day after the feast of the Resurrection of Jesus by Christians. The Jewish Pentecost was originally a post-harvest thanksgiving feast. Later, the Jews included in it the remembrance of God’s Covenants with Noah after the Deluge and with Moses at Mt. Sinai

The event:      

On the day of Pentecost:

1) The Holy Spirit descended upon the apostles and the Blessed Virgin Mary as fiery tongues. 

2) The frightened apostles were transformed into fiery preachers and evangelizers and were given the gift of tongues by a special anointing of the Holy Spirit. 

3) The listeners experienced a fresh anointing of the Holy Spirit through the apostles’ gift of tongues: they heard Peter speaking in their native languages. 

4) The early Christians became powerful witnesses and brave martyrs for their Faith in Jesus.

The role of the Holy Spirit in Christian life: 

1) As an indwelling God, the Holy Spirit makes us His Living Temples (I Cor 3:16). 

2) As a strengthening God, He strengthens us in our fight against temptations and in our mission of bearing witness to Christ by our transparent Christian lives.  

3) As a sanctifying God, He makes us holy through the Sacraments:

     a) Through Baptism He makes us children of God and heirs of Heaven. 

    b) Through Confirmation, He makes us temples of God, warriors, and defenders of the Faith.

     c) Through the Sacrament of Reconciliation, He enables us to be reconciled with God by pardoning our sins. 

    d) Through the Sacrament of the Holy Eucharist, He gives us spiritual nourishment by converting bread and wine into Jesus’ Body, Blood Soul, and Divinity, through Epiclesis. 

    e) Through the Sacraments of the priesthood (Ordination) and matrimony (Marriage), He makes the Church community holy.

4) As a teaching and guiding God, He clarifies and constantly reminds us of Christ’s teachings and guides the Magisterium of the Church in presenting Christ’s teachings correctly. 

5) As a listening and speaking God, He listens to our prayers, enables us to pray, and speaks to us, mainly through the Bible. 

6) As a Giver of gifts, He gives us His gifts, fruits, and charisms, thus enriching the Church.

Life messages: 

We need to permit the Holy Spirit to take control of our lives: 

    1) by constantly remembering His holy presence and behaving well;

    2)
by praying for His daily anointing so that we may fight against our temptations and control our evil tendencies, evil habits and addictions;

    3) by asking His daily assistance to pray, listening to God through meditative Bible reading, and talking to Him; and

    4) by asking the help of the Holy Spirit to do good for others and to be reconciled with God and others every day.

//////////////////////////////////////     http://frtonyshomilies.com

Wednesday, 5 May 2021

GOD WANTS US TO LOVE!

Readings for Sunday, May 9, 2021 - Year/Sena B


Sixth Sunday of Easter

Lectionary: 56

Is-Sitt Ħadd tal-GħidReading I         ACTS OF THE APOSTLES 10:25-26, 34-35, 44-48

When Peter entered, Cornelius met him and, falling at his feet, paid him homage. Peter, however, raised him up, saying, “Get up. I myself am also a human being.”  Then Peter proceeded to speak and said, “In truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation whoever fears him and acts uprightly is acceptable to him.” While Peter was still speaking these things, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the word. The circumcised believers who had accompanied Peter were astounded that the gift of the Holy Spirit should have been poured out on the Gentiles also, for they could hear them speaking in tongues and glorifying God. Then Peter responded, “Can anyone withhold the water for baptizing these people, who have received the Holy Spirit even as we have?” He ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ.

QARI I         mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli  Atti 10:25-26,34-35,44-48
Xħin daħal Pietru fid-dar ta’ Kornelju, dan mar jilqgħu u ntefa’ f’riġlejh jagħtih qima. Imma Pietru qajmu u qallu: “Qum. Jien bniedem ukoll”. Pietru qabad jitkellem u qal: “Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, imma jilqa’ lil kull min għandu l-biża’ tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun minn liema poplu jkun”.  Meta Pietru kien għadu qiegħed jgħid dan, l-Ispirtu s-Santu niżel fuq dawk kollha li kienu jisimgħuh. Dawk li kienu marru ma’ Pietru, Lhud li kienu emmnu, stagħġbu kif Alla sawwab id-don tal-Ispirtu s-Santu fuq il-pagani wkoll. Għax semgħuhom jitkellmu bl-ilsna u jfaħħru l-kobor ta’ Alla.  Imbagħad Pietru qal: “Jista’ xi ħadd jiċħad l-ilma tal-magħmudija lil dawn in-nies, li ħadu l-Ispirtu s-Santu bħalma ħadnieh aħna wkoll?”. U ordna li jitgħammdu fl-isem ta’ Kristu. Imbagħad huma talbuh jibqa’ għal ftit jiem magħhom. Il-Kelma tal-Mulej.


Responsorial Psalm         PSALM 98:1, 2-3, 3-4
.Sing to the LORD a new song,
    for he has done wondrous deeds;
His right hand has won victory for him,
    his holy arm.
R. The Lord has revealed to the nations his saving power.

The LORD has made his salvation known:
    in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
    toward the house of Israel.
R. The Lord has revealed to the nations his saving power.

All the ends of the earth have seen
    the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands;
    break into song; sing praise.
R. The Lord has revealed to the nations his saving power.

SALM RESPONSORJALI         Salm 97(98):1,2-3ab,3ċd-4
R/. (ara 2b): Il-Mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus.

Għannu lill-Mulej għanja ġdida,
għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb.
Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu,
u d-driegħ imqaddes tiegħu. R/.

Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu,
f’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu.
Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu
mal-poplu ta’ Iżrael. R/.

L-art kollha, minn tarf għall-ieħor,
rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.
Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha,
infexxu fil-hena, ifirħu u għannu! R/.

Reading II          JOHN 4:7-10
Beloved, let us love one another, because love is of God; everyone who loves is begotten by God and knows God. Whoever is without love does not know God, for God is love. In this way the love of God was revealed to us: God sent his only Son into the world so that we might have life through him. In this is love: not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son as expiation for our sins.

QARI II          mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu 1 Ġw 4:7-10
Għeżież, ejjew inħobbu ’l xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla, u kull min iħobb hu mwieled minn Alla u jagħraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma għarafx lil Alla, għax Alla hu mħabba. B’dan dehret l-imħabba ta’ Alla fina, għax Alla bagħat lil Ibnu l-waħdieni fid-dinja, biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba; mhux għax aħna ħabbejna ’l Alla, imma għax ħabbna hu u bagħat lil Ibnu biex ikun ta’ tpattija għal dnubietna. Il-Kelma tal-Mulej.


Gospel        JOHN 15:9-17

Jesus said to his disciples: “As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commandments and remain in his love. “I have told you this so that my joy may be in you and your joy might be complete. This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he may give you. This I command you: love one another.”

EVANĠELJU        Qari skond San Ġwann 15:9-17

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Kif ħabbni Missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu fi mħabbti, kif jiena ħarist il-kmandamenti ta’ Missieri u qiegħed fi mħabbtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom, u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x’jagħmel sidu; sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kulma smajt mingħand Missieri jiena għarrafthulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom, u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa’, ħalli kulma titolbu lill-Missier f’ismi, huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikkmandakom: li tħobbu lil xulxin”. Il-Kelma tal-Mulej.


////////////////////

Eight-minute  Gospel reflection by Fr Antony Kadavil   


  EASTER 6 -   

 Christ wants us to obey    his commandment of love

  

 

Introduction:

This Sunday’s Scripture passages declare the profound truth that those who believe in Christ are to obey his commandment of love – “Love one another as I have loved you.” When we celebrate Sunday as Mother’s Day, let us remember with gratitude that it is generally our mothers who practice the agápe love of Jesus.

Scripture Lessons summarized:


In the first reading, Peter teaches us that God shows no partiality in His love and that there are no boundaries to abiding in love. God loves everyone, both the Jews and the Gentiles, and He wants everyone to be saved through His son, Jesus. That is why God welcomed the Roman centurion Cornelius as the first non-Jew to become a Christian. The reading tells us how God also allowed the Gentiles who heard Peter’s speech to receive the same Holy Spirit and His gifts that Peter’s Jewish audience had received on the day of Pentecost. 

Today’s Responsorial Psalm (Ps 98) also directs our attention toward God’s marvelous love and kindness in offering salvation to the whole world. In the second reading, John defines God as love and explains that He expressed His love for mankind by sending His son to die for us humans “as expiation for our sins.” This Divine love gives us the command as well as duty to love one another as we have been loved by God. Since God has loved us first, we can and should love God in return, love ourselves properly, and love one another. 

After telling the parable of the vine and branches, Jesus, in today’s Gospel, teaches the disciples that are to obey his commandment of love just as Jesus has obeyed his Heavenly Father’s will by fulfilling His commandments and remaining inseparably bonded with his Father. Jesus’ unconditional, forgiving, selfless, sacrificial love for us must be the criterion of our love for others. The highest expression of this love is our willingness to lay down our lives as Jesus did, for people who don’t deserve it. The goal and result of our abiding in love, in God, will be perfect joy. Jesus no longer calls us slaves but now calls us “friends.” He tells us that he has chosen us, and that, if we use Jesus’ name, we can ask the Father for anything.

Life messages:

# 1: We need to cultivate an abiding and loving friendship with Jesus and to express it in our relationships with others by loving them and showing them trust, faithfulness, equality, forgiveness, joy and sacrifice.

#2: We need to be persons for others: Jesus demonstrated the love of God, his Father, for us by living for us and dying for us. Hence, as Jesus’ disciples, we are to be persons for others, sacrificing our time, talents and lives for others. This is what parents spontaneously do, sacrificing themselves, their time, talents, health, and wealth for their children, or in other words, by spending themselves for their children. The most effective way of communicating God’s love to others is by treating everyone as a friend, giving everyone the respect he or she deserves. Let us remember that Christ’s own love was not limited to the people he liked and, hence, that we should close our minds to thoughts of revenge.

//////////////////////////////////////     http://frtonyshomilies.com


Thursday, 29 April 2021

I AM THE VINE AND YOU ARE THE BRANCHES

Readings for Sunday, May 2, 2021 - Year/Sena B

Fifth Sunday of Easter

Lectionary: 53

Ħames Ħadd tal-Għid. Sena “B”   Reading 1         ACTS OF THE APOSTLES  9:26-31

When Saul arrived in Jerusalem he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he was a disciple. Then Barnabas took charge of him and brought him to the apostles, and he reported to them how he had seen the Lord, and that he had spoken to him, and how in Damascus he had spoken out boldly in the name of Jesus. He moved about freely with them in Jerusalem, and spoke out boldly in the name of the Lord. He also spoke and debated with the Hellenists, but they tried to kill him. And when the brothers learned of this, they took him down to Caesarea  and sent him on his way to Tarsus. The church throughout all Judea, Galilee, and Samaria was at peace. It was being built up and walked in the fear of the Lord, and with the consolation of the Holy Spirit it grew in numbers.

QARI 1         Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli 9:26-31
F’dak iż-żmien, meta Sawl wasal Ġerusalemm beda jfittex li jissieħeb mad-dixxipli. Imma lkoll kienu jibżgħu minnu, għax ma kinux emmnu li tassew ikkonverta. Imbagħad Barnaba qabdu u ħadu miegħu għand l-appostli. Hu qalilhom kif Sawl kien ra lill-Mulej fit-triq u semgħu jkellmu, u kif f’Damasku kien tkellem b’wiċċu minn quddiem fl-isem ta’ Ġesù. Għalhekk Sawl baqa’ magħhom, dieħel u ħiereġ Ġerusalemm, u kien jitkellem bil-miftuħ f’isem il-Mulej. Kien jitħaddet mal-Lhud Griegi u jiddiskuti magħhom; iżda huma kienu jfittxu li joqtluh. Meta l-aħwa saru jafu b’dan, niżżluh lejn Ċesarija u bagħtuh Tarsu. Il-Knisja kienet fis-sliem fil-Lhudija u l-Galilija u s-Samarija kollha; kienet dejjem tikber u timxi ’l quddiem bil-biża’ tal-Mulej, u tiżdied fl-għadd bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu. Il-Kelma tal-Mulej.


Responsorial Psalm         PSALM 22:26-27, 28, 30, 31-32
R. I will praise you, Lord, in the assembly of your people.

I will fulfill my vows before those who fear the LORD.
    The lowly shall eat their fill;
they who seek the LORD shall praise him:
    “May your hearts live forever!”
R. I will praise you, Lord, in the assembly of your people.
.
All the ends of the earth
    shall remember and turn to the LORD;
all the families of the nations
    shall bow down before him.
R. I will praise you, Lord, in the assembly of your people.

To him alone shall bow down
    all who sleep in the earth;
before him shall bend
    all who go down into the dust.
R. I will praise you, Lord, in the assembly of your people.

And to him my soul shall live;
    my descendants shall serve him.
Let the coming generation be told of the LORD
    that they may proclaim to a people yet to be born
    the justice he has shown.
R. I will praise you, Lord, in the assembly of your people.

SALM RESPONSORJALI          Salm 21(22):26b-27,28,30,31-32
R/. 26 (a): Mulej, nagħtik it-tifħir tiegħi f’ġemgħa kbira
.

Irrodd il-wegħdiet tiegħi
quddiem dawk li jibżgħu minnu.
Jieklu l-fqajrin u jixbgħu;
ifaħħru l-Mulej dawk li jfittxuh.
Ħa tgħix qalbhom għal dejjem! R/.

Jiftakru t-truf kollha tal-art,
u jerġgħu lura lejn il-Mulej;
u quddiemu jinxteħtu r-razez kollha tal-ġnus.
Lilu jqimu l-bnedmin, li jmutu;
quddiemu jmil kull min nieżel ġot-trab.
U għalih tgħix ruħi. R/.

Lilu jaqdi n-nisel tiegħi.
Ixandru ’l Sidi lin-nisel li għad jiġi,
ixandru l-ġustizzja tiegħu
lill-poplu li għad jitwieled:

“Dan għamlu l-Mulej!”. R/.

Reading 2        1 JOHN 3:18-24
Children, let us love not in word or speech but in deed and truth. Now this is how we shall know that we belong to the truth and reassure our hearts before him in whatever our hearts condemn, for God is greater than our hearts and knows everything. Beloved, if our hearts do not condemn us, we have confidence in God and receive from him whatever we ask, because we keep his commandments and do what pleases him. And his commandment is this: we should believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another just as he commanded us. Those who keep his commandments remain in him, and he in them, and the way we know that he remains in us is from the Spirit he gave us.

QARI 2         mill-1 Ittra ta’ San Ġwann Appostlu 3:18-24
Uliedi, ma nħobbux bil-kliem u t-tpaċpiċ, imma bl-għemil u bis-sewwa. Minn dan naslu li nagħrfu li aħna fil-verità, u quddiem Alla nserrħu l-kuxjenza tagħna, jekk il-kuxjenza ċċanfarna, għax Alla hu aqwa mill-kuxjenza tagħna, u hu jaf kollox. Għeżież, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla, u kulma nitolbu naqilgħuh mingħandu, għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu: li nemmnu fl-isem ta’ Ibnu Ġesù Kristu, u nħobbu ’l xulxin, kif wissiena hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jgħammar f’Alla u Alla fih. B’hekk nagħrfu li hu jgħammar fina: bl-Ispirtu li hu tana. Il-Kelma tal-Mulej.


Gospel         JOHN 15:1-8

Jesus said to his disciples:“I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and every one that does he prunes so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me, as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own  unless it remains on the vine,    so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing.  Anyone who does not remain in me  will be thrown out like a branch and wither; people will gather them and throw them into a fire and they will be burned. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples.”

EVANĠELJU         Qari skond San Ġwann 15:1-8
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. Kull fergħa fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha; u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha, biex tagħmel frott aktar. Intom ġa ndaf minħabba l-kelma li għedtilkom. Ibqgħu fija, u jiena nibqa’ fikom. Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott; għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fergħa, u jinxef; imbagħad, friegħi bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa’ fikom, itolbu kulma tridu, u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta’ Missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi”. Il-Kelma tal-Mulej.


////////////////////

Eight-minute  Gospel reflection by Fr Antony Kadavil   
 

EASTER 5 - 

We must abide in Christ to produce fruits

Introduction:


Sunday’s Scripture selections emphasize the need for Christians to abide in Christ as a condition for producing fruits of kindness, mercy, charity, and holiness.

Scripture lessons summarized:


The first reading, taken from the Acts of the Apostles, testifies to the abundance of spiritual fruits yielded by the apostles because of their close bond with the risen Lord.  The reading tells us how the Lord pruned the former Pharisee, Saul of Tarsus, a fanatic who had persecuted the Church, to produce a fruit-bearing branch called Paul, the zealous Apostle to the Gentiles, entirely dedicated to the proclamation of the Gospel.  Even Paul’s forced return to Tarsus for a brief period is an example of God’s pruning of the vine to bring forth a greater harvest, namely, the mission to the Gentiles. 

In today’s Responsorial Psalm (Ps 22), we sing the triumphant end of the Psalm which begins, ”My God, My God, why have You forsaken Me?” — Jesus’ Fourth Word from the cross. In the second reading, we find John, in his first letter to the Church, explaining that only if we remain united to Christ by putting our Faith in him and drawing our spiritual strength from him, will we be able to obey God’s commandments, especially the commandment of love, loving one another as Jesus commanded us.

In the Gospel, taken from the Last Supper discourse, Jesus uses his favorite image of the vine and branches to help his disciples understand the closeness of their relationship with him and the necessity of their maintaining it. They are not simply rabbi and disciples. Their lives are mutually dependent – as close as a vine and its branches. In fact, in using this image, Jesus is explaining to them and to us what our relationship with him should be like.

Life messages:

1) We need pruning in our Christian life. Cutting out of our lives everything that is contrary to the spirit of Jesus and renewing our commitment to Christian ideals in our lives every day is the first type of self-imposed pruning expected of us. A second means of pruning is to practice self-control over our evil inclinations, sinful addictions and aberrations. Cordial mingling in our neighborhood and society with people of different cultures, races, religions, and orientations also enables us to prune away our selfish, judgmental, and prejudicial tendencies as we treat others in the society with Christian charity, and strengthens us, enabling us to face with the courage of our Christian convictions the pain, suffering, contradictions, and difficulties He permits to enter our lives.

2) We need to abide in Christ and let Christ abide in us: The four Gospels teach us how to become true disciples of Jesus and how to abide in him as branches abide in the main trunk of the vine, drawing their life from it.   Personal and liturgical prayers, frequenting of the Sacraments of the Holy Eucharist and Reconciliation, daily, meditative reading of Scripture, and our loving, mutual forgiveness exchanged with everyone enable us to abide in Jesus, the true Vine, as fruit-bearing branches.

//////////////////////////////////////     http://frtonyshomilies.com